piatok, 19 júla, 2024

O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY

Intonácia

Intonácia je komplexný súbor zvukových javov pri rečovom prejave.

Intonácia dotvára hovorený jazykový prejav.

Rozlišujeme tri základne modulácie artikulačného prúdu (hlasu):

1) Tónová modulácia

  • hlasový register – vzniká nasadením hlasu do istej výšky; ľudský sluch dokáže vnímať tóny od 16 Hz do 20 000 Hz
  • melódia – tónové vlnenie hlasu založené na zmene, striedaní, výšky tónu hlasu pri artikulácii hlások a slabík

2) Silová modulácia

  • sila hlasu – hlasitosť prejavu; udáva sa v decibeloch [dB]
  • slovný prízvuk – silové a výškové zvýraznenie slabiky alebo tónu; rozlišujeme: hlavný a vedľajší prízvuk
  • dôraz– vetný prízvuk, ktorým zvýrazňujeme významovo najdôležitejšie slovo vo vete
  • emfáza – citový dôraz v reči

3) Časová modulácia

  • tempo reči – množstvo slabík (alebo slov) vyslovených za jednotku času
  • rytmus – vzniká pravidelným opakovaním, usporiadaním alebo striedaním zvukových prvkov
  • pprestávka – prerušenie rečového prúdu na istý čas; rozlišujeme fyziologickú a významovú prestávku

~ ~ ~

Verš

Rým a čo s ním