streda, 24 apríla, 2024

O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY, SLOVENČINA

Verš

Verš je základná rytmická jednotka básne.

Graficky sa vyznačuje tým, že je zvyčajne na samostatnom riadku. Verš sa delí na stopy.

Stopa je najmenšia stavebná jednotka verša, ktorá sa skladá z krátkych a dlhých slabík. Základné stopy sú:

  • trochej: skladá sa z dlhej a krátkej slabiky – υ
  • jamb: skladá sa z krátkej a dlhej slabiky υ –
  • spondej: skladá sa z dvoch dlhých slabík – –
  • daktyl: skladá sa z dlhej slabiky a dvoch krátkych slabík – υ υ

Veršové systémy

Podľa jazykových prostriedkov rozlišujeme štyri systémy: 

  1. časomerný veršový systém – je založený na striedaní krátkych a dlhých slabík
  2. sylabický veršový systém – dodržiava rovnaký počet slabík vo verši
  3. sylabotonický veršový systém – založený na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík
  4. tonický veršový systém – založený na rytmickom opakovaní prízvuku, v slovenčine sa vyskytuje zriedka

Voľný verš – autor nedodržiava pri tvorbe určité metrum a formu verša, báseň sa nerýmuje.

Jednotlivé verše sa spájajú a vytvárajú strofy.

Steofa môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Je to skupina veršov spätých rytmicky, rýmovo a zvyčajne aj obsahovo, myšlienkou.

Niektoré typy strof majú ustálenú podobu, formu, napr. sonet má 14 veršov rozdelených do dvoch štvorveršových strof a dvoch trojveršových strof (4 + 4 + 3 + 3).

Intonácia

Rým