nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

Písomný prejav je najmä orientovaný na slová, myšlienky a nápady, ale na ich doladenie je potrebné ovládať aj správnu interpunkciu. Tá je mnohokrát náročná, občas zamenená za niečo iné, ale veľmi dôležitá, čo sa týka celkového estetického dojmu. V tomto článku však nebudeme riešiť jej dôslednosť, zameriame sa iba jej všetky podoby.

V anglickom jazyku je oproti slovenskému jazyku viacero zmien v používaní týchto znakov. Týmto sa špeciálne nebudeme venovať. Jediné, čo budeme riešiť je základné použitie týchto znakov a slovná zásoba, ako sa tieto interpunkčné znamienka povedia po anglicky. Článok bude slúžiť ako pomôcka pri písaní cudzojazyčných diktátov.

1. PERIOD/FULL STOP (bodka)

Bodka značí koniec vety.

Ide o koniec oznamovacej vety.

The cat ran under the fence.

Bodka sa rovnako používa aj na skrátenie titulu.

Dr. Cooper read his patient’s chart.

2. QUESTION MARK (otáznik)

Otáznik sa používa na vyjadrenie otázky, na ktorú čakáme odpoveď.

V anglickom jazyku sa používa často s opytovacími zámenami what, how, when, where, why, or who.

How do they like your eggs?

3. EXCLAMATION MARK (výkričník)

Výkričník vyjadruje rôznu škálu emócií – hnev, vzrušenie, radosť, zhnusenie.

Základom je pridať do vety dôraz.

He is so excited to go to the park tomorrow!

4. COMMA (čiarka)

Čiarka sa používa na vyjadrenie pauzy vo vete.

Je to aj kvôli predeleniu myšlienok, vyjadrenie protichodných názorov a podobne.

Správne používanie čiarok je na samostatný článok, preto použijem len príklad bez vysvetlenia.

Joe, it was nice to see you again.

He went to the library, and then he went out for lunch.

She went shopping and bought shoes, a dress, two shirts, and a pair of pants.

It’s almost time for dinner, I’m not hungry.

He likes to eat fruits, cake, vegetables, and pasta.

5. COLON (dvojbodka)

Používa sa na predstavenie nejakých príkladov, citátov alebo za ňou nasleduje vysvetlenie.

Prípadne sa môže použiť na prepojenie dvoch jednoduchých viet.

He took three classes last semester: history, biology, and arts.

We didn’t have time to waste: it was already late.

6. SEMICOLON (bodkočiarka)

Využitie je podobné ako v prípade dvojbodky, akurát prepojenie je silnejšie a obe vety fungujú nezávisle od seba.

Menej časté použitie je, keď si vytvárame zoznamy rôznych vecí, napríklad miest.

He has a meeting tomorrow morning; he can’t go out tonight.

Last summer they traveled to London, England; Paris, France; Rome, Italy; and Athens, Greece.

7. DASH (pomlčka)

Používa sa na vymedzenie nejakej škály, napríklad časovej, miestnej.

Zároveň môže nahrádzať aj priamu reč, čiarku a iné interpunkčné znamienka.

The company was operational from 1970-1980.

His answer was clear — No!

8. HYPHEN (spojovník)

Už podľa názvu je jasné, že sa používa na spájanie dvoch alebo viacerých slov, ktoré majú medzi sebou súvis.

Často sa pletie s pomlčkou.

Step-by-step

Father-in-law

Ex-girlfriend

9. BRACKETS (hranaté zátvorky)

Používajú sa na upresnenie odborných názvov alebo na dovysvetlenie situácie.

Rovnako tak môžu ujasniť podmet vo vete.

She [Mrs. Wright] agrees that dogs are better than cats.

Andrew said that “[winter] is my favorite time of year.”

10. BRACES (špirálové zátvorky)

Používajú sa v matematických a technických textoch v konkrétnych príkladoch.

7{5x+[30+6]}=xy

11. PARENTHESES (okrúhle zátvorky)

Ich využitie spočíta v upresnení detailov k danej situácii.

Môžu byť nahradené čiarkami, pričom význam ostáva ten istý.

Melinda (who is Greg’s wife) likes to walk.

12. APOSTROPHE (apostrof)

Apostrof sa používa na vyjadrenie vlastníctva alebo na skrátenie dvoch slov, pričom ich zlúči do jedného celku.

Rovnako sa ním vyjadrí množné číslo písmen abecedy.

You´ve been working from home for 6 months and it’s great.

Ashley’s dog had surgery.

All that’s left to do is dot the i’s and cross the t’s.

13. QUOTATION MARKS (úvodzovky)

Používajú sa na vyjadrenie priamej reči niektorej z postáv, ktorá rozpráva alebo na vyjadrenie predslovu niekoho iného.

Anglické úvodzovky sú vždy hore.

Ak je v priamej reči ďalšia priama reč (napríklad v podobe citátu), používa sa priama reč v podobe jednej čiary (pozor, nie je to apostrof!).

“I don’t like this,” said Robert.

He told her that he “prefers not to think about that.”

Jim told his mother “Jack ran up the hill and he said he was going to ‘fetch a pail of water’ before he fell.”

14. ELLIPSIS (tri bodky)

Používajú sa na vyjadrenie komplexnej myšlienky alebo pri dlhom vymenovaní, pričom ich funkcia je skrátiť vetu.

Prípadne, ak chceme nechať niečo nedopovedané.

At midnight, he began to count down: “ten, nine, eight…” and then the firework started.

When Martin Luther King said “I have a dream…” he was talking about civil rights and an end to racism.

Ďalšie články:

Do verzus Make 2

Nemé písmená v angličtine

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ