piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Nemé písmená v anglickom jazyku

Výslovnosť v cudzích jazykoch dá niektorým poriadne zabrať. Kým si zvykneme na rôzne špecifické výnimky a nemožnosť aplikovania pravidla “čítaj, ako máš napísané”, chvíľu to môže trvať. Výnimočnú skupinu v tomto smere predstavujú takzvané nemé písmená.

V angličtine existujú spoluhlásky, ktoré sa v danom slove píšu, ale nečítajú sa. Pre niekoho, kto nepoužíva anglický jazyk na dennej báze to môže byť náročné pochopiť, pretože v jeho jazyku takýto jav nenastáva (napríklad v slovenskom jazyku). Poďme sa pozrieť na príklady.

Nemé H

Príklady:

hour [aʊə]

honour [ˈɒnə]

honest [ˈɒnɪst]

heir [eə]

herbs [AmE ɜːrb]

Patria sem aj odvodené slová z týchto slov. Tieto slová majú na začiatku člen an namiesto a, napr. He is an honest man. We were waiting there for an hour.

K týmto slovám môžeme zaradiť aj slová, ktoré sa nezačínajú na písmeno h ako napríklad ache a stomach.

Nemé P

Príklady:

psychology [saɪˈkɒlədʒɪ]

psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst]

pseudo [sjuːdo]

pneumonia [njuːˈməʊnɪə]

pneumatics [njʊˈmætɪks]

Psalms [sɑːms]

K týmto slovám môžeme zaradiť aj slovo receipt. Hoci “p” nie je na začiatku slova, nevyslovuje sa.

Nemé B

Príklady:

comb [kəʊm]

climb [klaɪm]

bomb [bɒm]

limb [lɪm]

Nemé T

Príklady:

butcher [ˈbʊtʃə]

castle [ˈkɑːsəl]

Christmas [ˈkrɪsməs]

fasten [ˈfɑːsən]

listen [ˈlɪsən]

match [mætʃ]

Nemé K

Príklady:

knee [niː]

know [nəʊ]

knight [naɪt]

knock [nɒk]

knob [nɒb]

Nemé W

answer [ˈɑːnsə]

two [tuː]

whole [həʊl]

wrap [ræp]

write [raɪt]

wreck [rek]

Samozrejme, zoznam slov nie je komplentný. Existuje aj veľa ďalších slov, ktoré si vieme zapamätať len vďaka ich bežnému používaniu. Ide napríklad o slová: doubt, subtle, assign, design, knife, knight.

Ktoré slovo je pre vás, z hľadiska čítania, novinkou? Ktoré už ste ovládali aj predtým?

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Neformálne anglické zlúčené slová

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1