nedeľa, 23 júna, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Vetné členy v slovenčine

Vetné členy sú slová a slovné spojenia vo vete.

Vetnými členmi, ich rozdeleniu a vzťahmi medzi nimi vo vete sa zaoberá skladba (syntax). Vetné členy sú spojené skladmi.

Vetné členy rozdeľujeme na:

Základné vetné členy ~ podmet a prísudok

A. PODMET

Podmet vyjadruje, kto vykonáva dej (teta píše) alebo kto je nositeľom stavu (dievča
bledne) alebo vlastnosti (slimák
je pomaý).

Vo vete je vždy nadradeným vetným členom.

Ako sa pýtame na podmet?

》Kto? Čo? + prísudok, napr. Kto píše?; Kto bledne?; Kto je pomalý?

Podmet môže byť:

a) vyjadrený

podstatným menom: Mama pracuje.

prídavným menom: Veselý sa smeje.

číslovkou: Druhý vyhral notebook.

neurčitkom: Fajčiť je zakázané.

trpným príčastím: Hladný neuverí.

b) nevyjadrený

Nevyjadrený podmet sa pri vetnom rozbore označuje osobným
zámenom podľa osoby slovesa, napr.:

 • Písala. (Ona)
 • Bol veselý. (On)
 • Tancovali. (Oni)

B. PRÍSUDOK

Prísudok vyjadruje, čo podmet robí (teta píše) alebo čo sa s ním deje (dievče bledne).

Vo vete je prísudok vždy nadradeným vetným členom predmetu, príslovkovému určeniu, doplnku, ktorý zároveň rozvíja aj podmet.

Ako sa pýtame na prísudok?

》Čo robí podmet, čo sa s ním deje?

Prísudok môže byť:

1) slovesný

》vyjadrený jednoduchým alebo zloženým slovesným tvarom, napr.: Brat spieva. Brat by chcel spievať.

》vyjadrený plnovýznamovým slovesom, napr.: píšem, smeje sa, tancujeme

》vyjadrený neplnovýznamovým (pomocným) slovesom + neurčitkom plnovýznamového slovesa, napr.: chcem písať, musím variť, môžem sa smiať

2) neslovesný (menný)

Neslovesný prísudok je vyjadrený kombináciou sponového
slovesa byť, stať sa +

 + podstatnè meno, napr.: je kuchárom; stala sa vedúcou 

+ prídavné meno, napr.: je dobrý

 + zámeno, napr.: je taký

 + číslovka, napr.: je prvý

Rozvíjacie vetné členy

Medzi rozvíjajúce vetné členy patrì:

 • PREDMET
 • PRÍSLOVKOVÉ URČENIE MIESTA / ČASU / SPÔSOBU / PRÍČINY
 • PRÍVLASTOK
 • PRÍSTAVOK
 • DOPLNOK

Vetné sklady

¤ prisudzovací – vytvára holú vetu, sklad vytvárajú dva hlavné vetné členy a to podmet a prísudok, napr.:

 • Teta píše. ~ teta = podmet, píše = prísudok
 • Brat spieva. ~ brat = podmet, spieva = prísudok

¤ priraďovací – sklad vytvárajú dva rovnaké vetné členy (dva podmety, dva predmety atď.), napr.: 

 • Mama varí zemiaky a brokolicu. ~ zemiaky = predmet, brokolica = predmet
 • Teta píše poviedky a novely. ~ poviedky = predmet, novely = predmet

¤ určovací – sklad vytvára nadradený a podradený vetný člen, napr.:

 • Mama varí večeru. ~ varí = prísudok, nadradený vetný člen; večeru = predmet, podradený vetný člen
 • Krásne dievča vstúpilo do dverí. ~ krásne = prívlastok, podradený vetný člen ku dievča; dievča = podmet, nadradený vetný člen
 • Zbierali kvety na horskej lúke. ~ horskej = prívlastok, podradený vetný člen ku lúke, lúka = príslovkové určenie miesta, nadradený vetný člen ku horskej

Vety podľa zloženia

Vety podľa obsahu

Interpunkcia v slovenčine