streda, 24 apríla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Čo je veta?

Veta je základná syntaktická jednotka, ktorá:

  • má ucelený lexikálny význam
  • je gramaticky a syntakticky usporiadaná
  • je zvukovo (intonačne) a modálne uzavretá

Veta vznikla na základe prisudzovania = nejakému objektu prisudzujeme vlastnosti, stavy, činnosti, opisujeme ho.

Vetou môžeme vyjadrovať myšlienky, názory, predstavy, rôzne obrazy …

Veta, ktorá je použitá v konkrétnej situácii a vyjadruje autorov názor, postoj, zámer alebo cieľ, sa nazýva výpoveď. Výpoveď je základná komunikatívna jednotka jazykového prejavu.

Čítal som zaujímavú knihu.

Zajtra ideme do múzea.

Vo vete využívame:

  • kategórie času
  • kategórie spôsobu

Členenie viet

Vety členíme podľa:

  1. zloženia
  2. obsahu 
  3. členitosti

Čiarkav slovenčine

Na čo slúžia diktáty

Čo je pre mňa bubákom v slovenčine