nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Kedy píšeme veľké písmená v angličtine?

 

Pri písaní v rôznych jazykoch nachádzame rozdielne sa píšuce javy v porovnaní so slovenčinou, prípadne si ich všimneme pri čítaní. Napríklad také písanie veľkých písmen.

Pozrime sa, ako to teda vyzerá s písmenkami v angličtine.

Veľké písmená (capital letters) píšeme:

~ pri menách

Adam, Fiona

~ vlastných podstatných menách (Proper Nouns)

názvy krajín a miest: Andorra, England, Bratislava, Rome

názvy oceánov, morí, riek, jazier: The Paciffic, The Red Sea, The Danube

názvy národností, jazykov, náboženstiev: His father is Spanish and his mother is Slovak. I can speak Russian. Joe is Catholic. 

názvy mesiacov, dní v týždni ALE nie ročných období: January, July, Monday, Thursday ale I love summer.

názvy sviatkov: Easter is coming.

názvy období a udalostí: During the World War II there …

~ v prvom slove vo vete

What do you like reading?

~ po dvojbodke, ak ide o samostatnú celú vetu / vety:

Do it for these two reasons: It will improve your writing skills. You will understand various texts.

~ v prvom slove pri uvádzaní citátu, ak ide o celú vetu; ak ide len o úsek citátu, tak píšeme malé písmeno:

She asked, “Where would you like to go?”

Ben said she was “too tired” to do it.

~ v názvoch kníh, filmov, diel, nadpisoch článkov, poviedok píšeme veĺkým pismenom všetky:

  • podstatné mená (Nouns): Pride and Prejudice
  • prídavné mená (Adjectives): Lazy Days
  • slovesá (Verbs): Mary Loves Dancing
  • príslovky: (Adverbs) Spring Often Comes in Spring
  • dlhé predložky (Prepositions) a spojky (Conjuctions): Talk About Happiness Because They Need Hope
  • numbers: Donkey Dancing Twelve Days
  • !!! Členy, krátke spojky a predložky píšeme s malým písmenom (lowercase letter): Tea in a Pot

 

Compound Nouns

What’s Up?

Bola raz jedna poviedka