štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Stručný prehľad anglických modálnych slovies

Hlavné modálne slovesá

Slovesá predstavujú širokospektrálnu kategóriu, kde sa môžeme venovať mnohým aspektom. Osoba, číslo, čas, spôsob a mnohé ďalšie sú len zlomkom toho, čo slovesá ponúkajú. V tomto článku sa zameriame na modalitu slovies.

Modálne slovesá máme aj v slovenčine. Ide o slovesá chcieť, môcť, musieť. Podobným štýlom funguje modalita slovies aj v iných jazykoch. Nie však v angličtine, kde je systém modálnych slovies oveľa komplexnejší.

Anglický jazyk delí modálne slovesá do 4 kategórií:

1. hlavné modálne slovesá;

2. okrajové modálne slovesá;

3. modálne idiómy;

4. polo-pomocné slovesá.

Dnes sa budeme zaoberať len hlavnými modálnymi slovesami. Vypíšeme si jednotlivé slovesá, ktoré patria do daných skupín, povieme si, pri akých príležitostiach sa používajú a uvedieme si príklad použiatia vo vete.

Ešte predtým spomeniem, že modálne slovesá nie je vhodné prekladať do slovenského jazyka, respektíve, neprekladajú sa len jedným výrazom. Vždy je potrebné najprv zistiť význam ich použitia, až potom sa pokúsiť priblížiť prekladu.

Keďže ide o stručný prehľad, určite nebudú spomenuté všetky možné situácie, v ktorých môžete modálne slovesá použiť. Poďme si vypísať ich základné použitie v kontexte.

CAN – používa sa na vyjadrenie možnosti, zručnosti, povolenia (môcť, vedieť vo význame byť schopný niečo urobiť)

 • You can be my friend.
 • Can you drive a bus?
 • Can I borrow your pen

COULD – používa sa na vyjadrenie možnosti, zdvorilej žiadosti, návrhu (mohol by, mohlo by…)

 • There could be something wrong.
 • Could I see your pictures?
 • Could I have a cake?

MAY/MIGHT – používa sa na vyjadrenie povolenia, možnosti, predpokladu bez pochybnosti (smieť, možno, možnože)

 • They may not get there in time.
 • May I ask you a question?
 • Of course, I might be wrong.

MUST/HAVE TO – používa sa na vyjadrenie povinnosti a nevyhnutnosti (musieť)

Must použijeme, ak ide o subjektívnu povinnosť, napr. príchod načas do školy, robenie domácich úloh.

Have to použijeme, ak ide o objektívnu povinnosť, napr. dodržiavanie zákonov, nariadení.

 • I must do my homework now because I would like to go for a concert tonight.
 • At our school we have to wear a school uniform.

WILL – používa sa na vyjadrenie predpovede v budúcnosti a vôle (želanie, prianie, zámer)

 • I will find you one day.
 • He will come back soon.
 • We will do it, if you want.

WOULD – používa sa na vyjadrenie želania, zdvorilej žiadosti (chcel by som, dali by …), ale aj zvyku v minulosti

 • I would like some coffee, please.
 • Would you give me a cheeseburger?
 • I would leave the door opened.

SHALL – používa sa na vyjadrenie zámeru, vôle a predpokladu (mám niečo urobiť…)

 • Shall I go with you?
 • Shall we make some coffee?
 • We shall pass the exam!

SHOULD – používa sa na vyjadrenie odporúčania, nevyhnutnosti, povinnosti, rady a výčitky (mal by, mal si)

 • I should go home, now.
 • You should ask him.
 • He should fight for himself!
 • Should I be quiet?

Niektoré modálne slovesá sa hodia aj do viacerých situácií, dôležité na zapamätanie si daných použití je neustále precvičovať jazyk robením cvičení a počúvaním native speakerov.

Veľa šťastia s modálnymi slovesami!

Ďalšie články:

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Anglické počasie

50 populárnych anglických textových skratiek