piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Prídavné mená v slovenčine

Čo sú prídavné mená?

Prídavné mená sú plnovýznamový slovný druh. Pridávajú informáciu ku podstatným menám – pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí, prírodných a spoločenských javov.

Pýtame sa na ne otázkami:

 • v jednotnom čísle: aký? aká? aké?
 • v množnom čísle: akí? aké? aké?

Členenie prídavných mien

Prídavné mená členíme na vlastnostné akostné, vlastnostné vzťahové a privlastňovacie.

Vlastnostné prídavné mená

a) akostné

 • hovoria nám viac o vlastnostiach, akosti osôb, vecí …
 • dajú sa stupňovať – vysoký > vyšší > najvyšší
 • majú protiklady – dobrý – zlý, nízky – vysoký, tichý – hlasný, hustý – riedky …

b) vzťahové

 • vyjadrujú vlastnosť ako vzťah k niečomu – drevený, vodný, dedinský, papierový, štúrovský, slovenský, mexický, košický, konský, leví a pod.
 • nedajú sa stupňovať
 • nemajú protiklady

Privlastňovacie prídavné mená

Privlastňujú osobe alebo zvieraťu, napr. učiteľkin, lienkin, medvedí.

 • základný tvar je tvorený príponami:
  • -ov: žiakov, ujov, Ignácov …
  • -in,: babkin, tetin, Laurin …
  • : sloní, myší …

Rod prídavných mien

Pri prídavných menách určujeme:

 • ženský rod – múdra, milá, zábavná
 • mužský rod – múdry milý, zábavný
 • stredný rod – múdre, milé zábavné

Číslo prídavných mien

 • jednotné (singulár) – veselý chlapec, bystrá kamarátka, dobré srdce
 • množné (plurál) – veselí chlapci, bystrê kamarátky, dobré srdcia

Vzory prrídavných mien

pekný – podľa tohto vzoru skloňujeme vlastnostné príd. mená, ktoré majú tvaroslobný záklsd končiaci na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku

 • napr. slovenský, tvrdý, múdry

cudzí – podľa tohto vzoru skloňujeme vlastnostné príd. mená, ktoré majú tvaroslovný záklsd končiaci na mäkkú spoluhlásku

 • napr. svieži, rýdzi

matkin – podľa tohto vzoru skloňujeme privlastňovacie príd. mená ženského rodu, ktoré majú príponu -in

 • napr. sestrin, tetin, spisovateľkin, Laurin …

otcov – podľa tohto vzoru skloňujeme privlastňovacie príd. mená mužského rodu, ktoré majú príponu -ov

 • napr. bratov, ujov, spevákov, Adamov …

páví – privlastňujú zvieratám, základná prípona je – í

 • napr. žabí, slimačí, motýlí

Stupňovanie prídavných mien

Slovné druhy v slovenčine

Predložky v slovenčine