nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Vlastné mená v slovenčine

 

Čo je to vlastné meno?

Vlastné meno alebo proprium je meno vzťahujúce sa iba na určitú, jedinečnú osobu /vec. Je opakom všeobecného mena.

Môže to byť vlastné podstatné meno, vlastné prídavné meno, vlastné zámeno alebo vlastná číslovka, napríklad:

Bystrica, (pani) Červená, (pán) Nikto, (film) Sedem, BIely dom

Vlastným menom sa stáva:

1) akékoľvek všeobecné pomenovanie (jednoslovné alebo viacslovné) použité na označenie jedinečného predmetu, napr.:

hviezda – Hviezda (kino, kniha a pod.)

východoslovenské tlačiarne (tlačiarne na východnom Slovensku) – Východoslovenské tlačiarne (jeden z polygrafických podnikov na východnom Slovensku)

2) všeobecné pomenovanie v spojení s presným určením sídla, napr.:

mestský úrad – Mestský úrad v Banskej Bystrici

základná škola – Základná škola v Brezne

3) všeobecné pomenovanie v spojení s presným určením miesta alebo rozsahu pôsobnosti, napr.:

ministerstvo školstva – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

4) všeobecné pomenovanie v spojení s dedikačným prívlastkom (určením na počesť nejakej osobnosti alebo veci), napr.:

gymnázium – Gymnázium Andreja Sládkoviča

námestie – Námestie slobody

5) kratšie podoby vlastných mien, kedy sa osamostatňuje určujúce prídavné meno stojace pred podstatným menom, napr.:

Nová ulica – Nová

Hviezdoslavovo námestie – Hviezdoslavovo

6) spojenie prídavného mena s určeným podstatným menom, napr.:

Slovenské národné divadlo (v Bratislave) – Národné divadlo

Spišská Nová ves – Nová Ves

7) určené podstatné meno, ktoré stojí na začiatku vlastného mena, napr.:

Barbier zo Sevilly – Barbier

Matica slovenská – Matica

8) v istých ustálených prípadoch určené podstatné meno, ktoré je vo vnútri alebo na konci názvu, napr.:

Slovenská akadémia vied – Akadémia

Slovenské pohľady – Pohľady

Slovenské národné povstanie – Povstanie

9) zriedkavejšie vznikajú kratšie podoby iným postupom, napr.:

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska – Veľká Británia

bývalý názov Zväz sovietskych socialistických republík – Sovietsky zväz

Pri niektorých jednoslovných vlastných menách jestvujú aj dvojslovné názvy, napr.:

Atlantik – Atlantický oceán

Jadran – Jadranské more

Dardanely – Dardanelský prieliv

 

Druhové pomenovania

 

Početné vlastné mená sú také známe, že sa zaobídu bez druhového označenia (uvedenia všeobecného podstatného mena), napr.:

Dunaj, Váh (rieky)

Kriváň, Zobor (vrchy)

Pacifik, Atlantik (oceány)

Pyreneje, Karpaty  (horstvá)

Veľká Morava (štát)

Zvolen, Košice (mestá)

Turiec, Tekov (kraje)

Súčasťou niektorých vlastných mien bývajú druhové pomenovania, ktoré ukazujú, čo sa vlastným menom označuje, napr.:

Krabia hmlovina

Medvedí ostrov

V istých situáciách  je pri niektorých vlastných menách potrebné osobitne uvádzať aj druhové pomenovania, a to najmä vtedy, ak druhové pomenovanie bližšie vymedzuje označený predmet, alebo ak sa to isté pomenovanie používa na označenie rozličných  jedinečných skutočností. Druhové pomenovanie sa kladie pred vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr.:

hotel Devín

kino Hviezda

časopis Orion

Druhové pomenovanie je často potrebné použiť aj vtedy, ak vlastné meno svojím pôvodom predstavuje všeobecné podstatné meno a samo neukazuje, čo sa ním označuje, napr:

Práca – denník Práca

Orion – vydavateľstvo, Orion, kino Orion, časopis Orion, súhviezdie Orion

Druhové pomenovanie sa čsato používa pri vlastnom mene aj vtedy, ak vlastným menom je predložkový výraz (predložková väzba), napr.:

Na paši – ulica Na paši

U starej mamy – reštaurácia U starej mamy

Druhové pomenovanie býva aj pri názvoch, ktorými sú neohybné slová, napr.:

Vpred – časopis Vpred, spolok Vpred

Rozvinuté druhové určenia sa môžu klásť aj vo vlastnom mene a oddeľujú sa čiarkou, napr.:

vydavateľstvo SAV Veda – Veda, vydavateľstvo SAV, akciová spoločnosť

Ak sa spojenie vlastného mena s druhovým označením stáva novým vlastným menom, píše sa s veľkým začiatočným písmenom aj toto druhové označenie, napr.:

kráľ Svätopluk (vlastné meno Svätopluk s druhovým označením kráľ) – Kráľ Svätopluk (názov literárneho diela)

môj sused Cervantes (vlastné meno Cervantes s druhovým označením môj sused) –  Môj sused Cervantes (názov literárneho diela)

Takéto vlastné mená dostávajú podľa svojej povahy nové druhové označenie, napr.:

Kráľ Svätopluk – román Kráľ Svätopluk

Otec Goriot – román Otec Goriot

Kráľ Lear – divadelná hra Kráľ Lear

 

Vybrané slová

Spodobovanie v slovenčine

Spojovník a zátvorky

 

Zdroje: 1