nedeľa, 23 júna, 2024

O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY, SLOVENČINA

Rytmus alias

... zvuková vlastnosť verša

Rytmus vzniká pravidelným opakovaním, usporiadaním alebo striedaním zvukovo-intonačných prostriedkov – prízvuk, dĺžka….

V slovenčine vzniká najmä pravidelným striedaním prízvučných a neprízvučných slabík. Základnou zvukovou rytmickou jednotkou je takt.

Uplatňuje sa aj pri rozložení vyšších jazykových jednotiek, t. j. viet, súvetí, odsekov – opakovanie vetných konštrukcií, veršový a vetný paralelizmus atď.

Rytmus sa využíva v rozličných druhoch umenia ako je prednes, hudba, tanec, spev …

Rým

Verš