nedeľa, 23 júna, 2024

O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY

Premýšľanie s lyrikou

Literárnymi druhmi žánrov sa zaoberá genológia. Základné literárne druhy sú lyrika, epika a dráma.

Lyrika je literárny druh, ktorý nemá dej, príp. má iba náznak deja. Nie sú v ňom prítomné postavy – prítomný je lyrický subjekt-lyrický hrdina. Tento hrdina vypovedá za autora, často s ním až splýva. Uvažuje o svete, prostredí, vyjadruje city, pocity, myšlienky, názory, odhaľuje svoje vnútro.

Lyrický text je vo verši, realizuje sa básnickými prostriedkami, metaforami.

Jednotlivé motívy básne sú k sebe len priradené, nie je dôležité v akom čase, či slede, za sebou nasledujú.

Charakteristické znaky 

 • čistá (abstraktná) lyrika
 • duchovná lyrika
 • ľúbostná lyrika
 • náladová lyrika
 • opisná lyrika
 • prírodná lyrika
 • reflexívna (úvahová) lyrika
 • spoločenská (politická) lyrika

Rozdelenie lyriky

 • verš, rytmus
 • metaforickosť/obraznosť
 • nedejovosť
 • monologickosť
 • subjektívnosť
 • opis, reflexia

Lyrické žánre

Elégia/žalospev – smútočná báseň vyjadrujúca bôľ a žiaľ, obsahuje prvky úvahovosti a melanchólie, napr. Prědspev v skladbe Slávy dcera od Jána Kollára.

Epigram – krátka báseň, ktorá výstižne vyjadruje nejakú myšlienku, životnú pravdu. Môže byť vtipná a satirická.

Idyla (slovenský selanka) – menší lyrickoepický útvar, ktorý ospevuje až prikrášľuje skutočnosť a život vo vidieckom prostredí.

Óda – oslavná, radostná lyrická báseň na niekoho/niečoho počesť. Variantom je hymnus/hymna/chválospev. V súčasnosti ju poznáme v podobe štátnej hymny od Janka Matúšku Nad Tatrou sa blýska

Pásmo – rozsiahla mnohotematická (polytematická) báseň. Strieda sa v nej viacero slohových postupov, napr. úvaha, opis. Autori využívajú jazykové prostriedky z viacerých štýlov (hovorové slová, poetizmy, a pod.). Obsahuje lyrické aj epické prvky, napr. Nedeľa od Ladislava Novomeského.

Pieseň – krátky básnický text s pravidelným rytmom, často s rýmom, určený na spievanie.

Poéma – rozsiahlejšia veršovaná skladba, v ktorej je lyrická zložka posilnená a prevažuje nad epickými prvkami.

Žalm – náboženská skladba písaná poetickou formou.

Slečna Epika

Rým, a čo s ním