nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY

Čo je prednes a jeho 9 plusov

Slovo prednes je všeobecné podstatné meno mužského rodu, neživotné, skloňuje sa podľa vzoru dub.

Synonymum slova prednes je recitácia.

Umelecký prednes je interpretácia umeleckého textu, ktorá vedie k rozvoju recepčných činností. Recitátor si hľadá, či tvorí, a prednáša text, ktorým chce vyjadriť alebo interpretovať svoj názor, zážitok, posolstvo… Recitátor veľa číta, porovnáva, diskutuje, objavuje, aby pochopil a vedel interpretovať text a myšlienky.

Recitátor je na javisku sám so svojím hlasom – nie je to divadelný prejav ani rétorické cvičenie.

Recitátor pracuje s intonáciou, artikuláciou, s tempom a rytmom, pauzou, s dychom, atď. Využíva mimojazykové prostriedky – očný kontakt, mimiku, getiku, postoj.

Plusy prednesu alias čo nás prednes učí:

1) verejne prezentovať text, názor

2) nadviazať kontakt s publlikom / ľuďmi, ktorí si nás prišli pozrieť, vypočuť

3) zamerať sa na myšlienku, posolstvo, ktoré chceme odovzdať

4) pracovať s trémou a naučiť sa ju zvládnuť

5) rešpektu a pochopeniu iných, pretože dobrý recitátor sa snaží čo najviac pochpiť autora textu, ktorý si vybral

6) tvorivosti pri písaní vlastných textov

7) trpezlivosti – príprava prednesu nie je jednorazový úkon, ale proces, viacnásobný tréning s pedagógom, pred zrkadlom …

8) zvládaniu emócií a to nielen tých, ktoré interpretujeme prednášaným textom, ale aj tých pri postupe / nepostupe / umiestnení / reakcii publika, zahŕňajúc rešpektovanie “súpera” a dopriatie potlesku, či blahoželania pre neho

9) rozvíjať estetické cítenie a vnímanie krásy

Premýšľanie s lyrikou

Príbeh o slečne pike

Verš