nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Anglická slovná zásoba – 33 vnútorných orgánov

S ľudským telom sa v rámci slovnej zásoby v angličtine stretávame od škôlky. Známa riekanka Head and shoulders, knees and toes je u deti prítomná aj počas celého prvého stupňa. Postupne sa doplnia aj ďalšie časti ľudského tela, ktoré sú viditeľné voľným okom. Práve z tohto dôvodu sa v tomto článku pozrieme na tie časti tela, ktoré na prvý pohľad nevidíme.

V tomto článku si urobíme výpis slovnej zásoby vnútorných časti ľudského tela, ktoré budú zoradené v abecednom poradí. Samozrejme, zoznam nie je kompletný, pretože tých častí je skutočne veľa, v princípe však poslúži ako dobrý odrazový mostík pre ďalších jazykových nadšencov.

ZOZNAM SLOVNEJ ZÁSOBY:

 1. appendix [əˈpendɪks] – slepé črevo
 2. artery [ˈɑːtərɪ] – tepna
 3. bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ] – kostná dreň
 4. brain [breɪn] – mozog
 5. diaphragm [ˈdaɪəˌfræm] – bránica
 6. duodenum [ˌdjuːəʊˈdiːnəm] – dvanástnik
 7. esophagus/oesophagus [iːˈsɒfəgəs] – pažerák
 8. gall bladder [gɔːl ˈblædə] – žlčník
 9. heart [hɑːt] – srdce
 10. ileum [ˈɪl.i.əm] – bedrovník
 11. intestine [ɪnˈtestɪn] – črevo (small – tenké, large – hrubé)
 12. jejunum [dʒɪˈdʒuː.nəm] – lačník
 13. kidney [ˈkɪdnɪ] – oblička
 14. larynx [ˈlærɪŋks] – hrtan
 15. liver [ˈlɪvə] – pečeň
 16. lungs [lʌŋs] – pľúca
 17. lymph nodes [ˈlɪmf ˌnəʊd] – lymfatická žľaza/uzlina
 18. mesentery [ˈmes.ən.tər.i] – okružie
 19. muscles [ˈmʌsəls] – svaly
 20. pancreas [ˈpæŋkrɪəs] – pankreas
 21. parotid glands [pəˈrɒt.ɪd glænds] – príušné žľazy
 22. pharynx [ˈfærɪŋks] – hltan
 23. rectum [ˈrektəm] – konečník
 24. salivary glands [səˈlaɪ.vər.i ˌglænds] – slinné žľazy
 25. skeleton [ˈskelɪtən] – kostra
 26. spleen [spliːn] – slezina
 27. stomach [ˈstʌmək] – žalúdok
 28. sublingual glands [ˌsʌbˈlɪŋ.gwəlˌglænds] – podjazykové žľazy
 29. submandibular glands [ˌsʌb.mænˈdɪb.jə.lər glænds] – podčeľustné žľazy
 30. trachea [trəˈkiːə] – priedušnica
 31. urethra [jʊˈriːθrə] – močová rúra
 32. urinary bladder [ˈjʊə.rɪ.nər.i ˈblædə] – močový mechúr
 33. vein [veɪn] – žila

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies