nedeľa, 23 júna, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Vety v slovenčine podľa obsahu

Vety v slovenčine môžu byť oznamovacie, opytovacie, želacie, rozkazovacie a zvolacie.

Oznamovacia veta

Oznamovacia veta poskytuje informácie.

Využíva oznamovací a podmieňovací spôsob slovesa. Končí bodkou.

Využíva sa vo všetkých jazykových štýloch.

 • Pošlem ti to v piatok.
 • Išiel do kina.
 • Tancujeme.

Opytovacia veta

Opytovacia veta využíva oznamovací a podmieňovací spôsob slovesa. Končí otáznikom.

Využíva sa najmä v hovorovom a umeleckom štýle.

V rečníckom štýle má podobu rečníckej/rétorickej otázky.

Opytovacie vety delíme na na zisťovacie a doplňovacie.

1) Zisťovacie opytovacie vety

Sú to opytovacie vety nezačínajúce sa opytovacím zámenom.

Majú stúpavú melódiu, posledné slovo sa silou hlasu zvýrazňuje.

Odpovedá sa na ne časticami áno/nie, príp. ich synonymickými výrazmi.

 • Stretla si niekoho vonku?
 • Vieš tancovať valčík?
 • Predali ste to staré auto?
 • Budeme tam načas?

2) Doplňovacie opytovacie vety

Sú to opytovacie vety, ktoré začínajú opytovacím zámenom:

Ako? Kedy? Kde? Prečo?

Majú klesavú melódiu.

Nemôžeme na ne odpovedať časticami áno/nie.

 • Ako sa máš? – Dobre.
 • Kedy mi to prinesieš? – O piatej.
 • Kde ste boli v lete? – Na Sardínii.

Želacia veta

Želacia veta vyjadruje výzvu, želanie, podnet, aby sa niečo stalo.

Využívajú pobádacie častice, napr. nech, bodaj …, podmieňovací a oznamovací spôsob slovesa.

Výskytuje sa často v hovorovom a v umeleckom štýle.

 • Nech sa ti to podarí!
 • Bodaj by si dostal tú prácu!
 • Kiež by sme to vedeli skôr!
 • Dobré ráno!
 • Šťastnú cestu!
 • Veľa šťastia!

Rozkazovacia veta

Rozkazovacia veta má charakter príkazu, nariadenia. Vyzýva k určitému konaniu, zakazuje niečo a pod.

Využíva rozkazovací spôsob slovesa.

Melódia je klesavá.

Výskytuje sa často v administratívnom štýle vo forme neurčitkových rozkazov, zákazov. Končí výkričnikom.

 • Zákaz fajčiť!
 • Nevstupovať!
 • Nefotografovať!

V návodoch, pokynoch, postupoch alebo radách sa ukončuje bodkou, nie výkričníkom.

 • Použite klinčeky č. 3.
 • Vypočítajte hodnotu x.

Zvolacia veta

Všetky druhy viet podľa modálnosti = oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie sa môžu stať zvolacími vetami.

Na konci zvolacích viet sa v písaných textoch píše výkričník alebo kombinácia otáznika a výkričníka.

Zvolacou vetou sa vyjadruje autorov citový postoj, napr.:

 • Neprídem! namiesto Neprídem. – oznamovacia veta
 • Pošleš mi to!? namiesto Pošleš mi to? – opytovacia veta
 • Okamžite to zarvor!!! namiesto: Okamžite to zarvor! – rozkazovacia veta
 • Kiežby sme ho stretli!!! – namiesto Kiež by sme ho stretli! – želacia veta

Čo je veta?

Dvojbodka

Štýly v jazykovej komunikácii