pondelok, 22 apríla, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

20 najpoužívanejších slovies vo francúzštine

Je potrebné začať od nuly. A začiatky vždy bývajú ťažké. Nie nadarmo to platí pre začiatočníkov vo francúzskom jazyku, ktorí práve prichádzajú na to, že francúzština obsahuje veľké množstvo nepravidelných slovies, ktoré sa musíte naučiť naspamäť. V tomto článku si predstavíme a ukážeme príklady na tie najfrekventovanejšie.

Základom v každom jazyku je dostatočná znalosť slov. Okrem podstatných a prídavných mien sa nám vo vete musia vyskytnúť aj slovesá, teda činitele vety. Na rozdiel od anglického jazyka, kde je časovanie slovies v prítomnom čase pomerne jednoduché, francúzsky jazyk začne byť v tomto smere trápením už od začiatku.

Medzi najdôležitejšie slovesá aj tu patria sloveso byť, mať, ísť a robiť. Aby toho nebolo málo, všetky štyri slovesá sú nepravidelné a ich časovanie sa musíte naučiť naspamäť. Nie je to však len o týchto slovesách. Predstavíme si 20 slovies, ktoré určite využijete v komunikácií. Postupne si môžete svoj zoznam rozširovať.

1. Être (Byť) – Tu es français. (Ty si francúz.)

2. Avoir (Mať) – J’ai un ami. (Mám priateľa.)

3. Faire (Robiť) – Je fais du sport. (Športujem.)

4. Dire (Hovoriť) – Je dis la vérité. (Hovorím pravdu.)

5. Aller (Ísť) – Je vais à Paris. (Idem do Paríža.)

6. Voir (Vidieť) – Je vois les enfants dans le parc. (Vidím deti v parku.)

7. Savoir (Vedieť) – Je sais nager. (Viem plávať.)

8. Pouvoir (Môcť) – Tu peux venir s’il te plait? (Prosím ťa, môžeš prísť?)

9. Vouloir (Chcieť) – Nous voulons rentrer. (Chceme vstúpiť.)

10. Venir (Prísť,/Pochádzať) – Il vient de France. (Pochádza z Francúzska.)

11. Prendre (Brať/vziať) – Prends ce paquet s’il te plait. (Zober ten balík, prosím ťa.)

12. Croire (Myslieť/veriť) – Je te crois. (Verím ti). Je crois en …… (Verím v …… .)

13. Mettre (Dať si/obliecť si) – Je mets ce pantalon. (Oblečiem si tieto nohavice.)

14. Devoir (Musieť) – Je dois partir à dix heures. (Musím odísť o desiatej.)

15. Parler (Rozprávať) – Tu parles français? (Rozprávaš po francúzsky?)

16. Comprendre (Rozumieť) – Je comprends le russe. (Rozumiem po rusky.)

17. Connaitre (Poznať) – Je connais cette chanson. (Poznám túto pesničku.)

18. Partir (Odísť) – Je partirai demain. (Zajtra odídem.)

19. Demander (Pýtať sa) – Si tu ne sais pas, demande au professeur! (Ak to nevieš, spýtaj sa učiteľa!)

20. Aimer (Mať rád) – J’aime la musique. (Mám rád hudbu.)

Ak by ste mali problémy s časovaním slovies, zabezpečte si slovník, či už v papierovej podobe, alebo v elektronickej. Dobrý slovník vám vždy poskytne aj časovanie všetkých nepravidelných slovies.

Aké sloveso vám chýba v zozname? Ktoré sloveso by ste, naopak, zo zoznamu vyhodili?

Ďalšie články:

Francúzske zamilované frázy

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

50 populárnych anglických textových skratiek

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Neformálne anglické zlúčené slová