nedeľa, 23 júna, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Francúzska väzba (la liaison)

“Francúzske čítanie patrí k jedným z najťažších.” V princípe sa s týmto výrokom dá súhlasiť, avšak po dôkladnejšom preštudovaní pravidiel čítania vo francúzštine to tak nie je. Pravidiel je síce viacero, ale takmer na 100% dávajú zmysel a existuje len pramálo výnimiek (ale samozrejme, aj tu nejaké nájdete).

Jedným z najťažších pravidiel je pochopenie a aplikovanie takzvanej väzby medzi slovami. Ide o situáciu, v ktorej dochádza k zmene čítania jednotlivých písmen, konkrétne, písmená s a x sa vyslovujú ako z a písmeno d sa vyslovuje ako písmeno t, a to vtedy, keď sa s, x, z stretnú so samohláskami a, e, i, o, u.

V tomto článku si vypíšeme pravidlá, kedy je potrebné väzbu dodržať, ktoré písmená/slová sa medzi sebou nikdy viazať nemôžu, a pri ktorých slovách je väzba dobrovoľná. Väzba je veľmi dôležitá hlavne pri ústnom prejave, kde vďaka nej rozlišujeme jednotné a množné číslo podstatných mien a slovies.Napríklad:

 • Elle aime les livres. Výslovnosť [Elem le livr.] (Ona miluje knihy.)
 • Elles_aiment les livres. Výslovnosť [Elzem le livr.] (Ony milujú knihy.)

Povinná väzba

Povinnú väzbu, ktorá musí byť dodržaná pri čítaní vzniká v týchto slovách:

 1. Určité a neurčité členy les a des: les écoles (z-écoles, školy), des arbres (z-arbres, stromy)
 2. Privlastňovacie zámená končiace na -s: mes amis (z-amis, moji kamaráti), vos idées (z-idées, vaše myšlienky)
 3. Ukazovacie zámeno ces: ces exercices (z-exercices (tieto cvičenia)
 4. Opytovacie zámená končiace na -s: quelles activités (z-activités, aké aktivity)
 5. Neurčité zámená končiace na -s: certains examples (z-examples, nejaké príklady)
 6. Číslovky končiace na -s: trois enfants (z-enfants, tri deti)
 7. Medzi prídavným a podstatným menom: un gros avion (veľké lietadlo)
 8. Medzi osobným zámenom a slovesom: Ils ont un message (oni majú správu)
 9. Medzi slovesom a osobným zámenom v inverzii (v opačnom poradí): Attend-il? (Počká?)
 10. Po tvare slovesa être v tretej osobe, a to est: Mon papa est opticien. (Môj otec je optik.)
 11. Po jednoslabičnej predložke, príslovke alebo spojke: Tu habites dans un appartement. (Bývaš v byte.), Monique est très élégante. (Monika je veľmi elegantná.), Il viendra quand (t) il sera guéri. (Príde, keď bude vyliečený.)

Zakázaná väzba

Naopak, väzba, ktorá nikdy nevzniká nastáva pri týchto slovách:

 1. Medzi podstatným menom v jednotnom čísle a slovom, ktoré za ním nasleduje: un enfant imbécile (hlúpe dieťa)
 2. Medzi druhou osobou slovies v jednotnom čísle (tu) a nasledujúcim slovom: Tu gardes un chat. (Strážiš mačku.)
 3. Medzi minulým príčastím a nasledujúcim slovom (platí aj v inverzii): Elles sont allées à l’école. (Ony išli do školy.), Avez vous aimé le cinéma? (Páčilo sa vám kino?)
 4. Medzi podmetom a prísudkom vety: Les chiens aboient. (Psi štekajú.)
 5. Po spojke et (a): J´ai un stylo et une craie. (Mám pero a kriedu.)
 6. Pred aspirovaným -h:  Nous aimons les haricots blancs. (My máme radi bielu fazuľu.)
 7. Pred opytovacím zámenom: Comment est-il? (Ako sa má (on)? )

Dobrovoľná väzba

V týchto prípadoch môžete dané dve slová zviazať, ale nemusíte. Je to úplne na vašej preferencii.

 1. Medzi podstatným menom v množnom čísle a prídavným menom, ktoré za ním nasleduje: Elles sont des personnes élégantes. (Ony sú elegantné osoby.)
 2. Po slovesách être, aller, avoir, devoir, falloir, pouvoir, vouloir a nasledujúcim slovom: Tu vas écouter de la musique (Budeš počúvať hudbu.)

Ďalšie články:

Slangové výrazy vo francúzštine

Francúzština v reštaurácii

Francúzske zamilované frázy

Farebná paleta francúzskych farieb