štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

10 najčastejších chýb pri písaní v angličtine

Pre žiakov býva v cudzích jazykoch častokrát problémovejšie rozprávanie ako písanie. Čas, ktorý si vieme uplatniť pri písomnom prejave nám vie byť užitočný, dokážeme sa vďaka nemu lepšie skoncentrovať a vyladiť svoje nedostatky. Aj písanie má však nástrahy, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Ukážeme si najčastejšie chyby.

1. Používanie úvodzoviek na zdôraznenie

Ak chceme zvýrazniť, či zdôrazniť nejakú zvláštnosť v texte, v angličtine nepoužívame úvodzovky, ale kurzívu.

Incorrect: Quotation marks are “only” used to cite.

Correct: Quotation marks are only used to cite.

2. Who vs. That

Who používame, ak ide o živú osobu alebo zviera s menom, that, ak ide o predmet alebo zviera bez mena.

Incorrect: The man that came is my friend.

Correct: The man who came is my friend.

3. There vs. Their vs. They’re

There určuje miesto, their vzťah k danému objektu/subjektu a they’re je zlúčený tvar they are (oni sú).

  • There are many people ate the party.
  • Their guests have just come.
  • They’re very happy.

4. Was vs. were

Ak hovoríme o hypotetickej situácii alebo v niečo dúfame, musíme použiť konjunktív, a teda dôjde k zámene was na were.

Incorrect: If I was rich, I’d fly first class.

Correct: If I were rich, I’d fly first class.

Incorrect: I wish she was more helpful.

Correct: I wish she were more helpful.

5. Použitie spojovníka (-) a pomlčky ( – )

Spojovník (hyphen) zvyčajne spája dve slová do jedného. Píše sa bez medzery.

  • Example: friendly-looking, easy-going, twenty-one

Pomlčka (dash) slúži na oddelenie myšlienky uprostred jednej vety. Môže sa písať s medzerou i bez medzery, treba vśak dodržať jednotnosť v celom texte (napr. písať všade bez medzery).

  • Example: You are the friend–the only friend–who helped me.

6. Keď už čiarka nestačí…

Na oddelenie dvoch myšlienok v angličtine čiarka nestačí. Buď použite bodkočiarku alebo spojku (and, for, nor, but…).

Incorrect: Sarah left the conference room, she couldn’t stand the speaker.

Correct: Sarah left the conference room, FOR she couldn’t stand the speaker.

POZOR na čiarku pred because a that, vo veľkom množstve prípadov sa nepoužíva.

7. Bodkočiarka

Bodkočiarka sa používa, ak spájame dve na seba nenadväzujúce myšlienky. Medzi nimi nesmie byť ďalší konektor.

Incorrect: I like to spend time with the team; which means I can’t stand not being in the loop.

Correct: I like to spend time with the team; I can’t stand not being in the loop.

8. Úvodne a záverečné oslovenie

Keď vstupujeme do deja a použijeme konektor, prípadne ho zakončujeme, je potrebné súvetie oddeliť čiarkou.

Incorrect: After he left the office he ran into Sarah.

Correct: After he left the office, he ran into Sarah.

Incorrect: Thank you for your attention ladies.

Correct: Thank you for your attention, ladies.

9. Hláskovanie

Hneď na začiatku si musíte ujasniť, ktorú angličtinu použijete, pretože hláskovanie niektorých slov v britskej a americkej angličtine sa odlišuje.

  • Example: color-colour, programme-program, tyre-tire…

10. Interpunkcia a úvodzovky

Opäť záleží na tom, ktorú angličtinu ste si vybrali. V americkej angličtine ide zvyšná interpunkcia pred úvodzovky, v britskej ide za úvodzovky.

American English: The CEO said, “The company is slowly recovering from the setback,” but employees weren’t happy.

British English: The CEO said, “The company is slowly recovering from the setback”, but employees weren’t happy.

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Neformálne anglické zlúčené slová

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1